Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm μπορεί να τοποθετηθεί σε πληθώρα νέων υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή, τσιμεντοσανίδα, OSB) ή υφιστάμενων υποστρωμάτων (π.χ. βαμμένη επιφάνεια ή σοβατισμένη). Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm πρέπει να προηγηθούν ορισμένες εργασίες ανάλογα με το είδος της κατασκευής.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΛΑΙΑ/ΥΠΆΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σε νέες κατασκευές πρέπει:

  • Να γίνει έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και σχετικά επίπεδο.  Σε περίπτωση που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις της επιπεδότητας που δεν μπορούν να καλυφθούν με διαφορετικά πάχη πολυστερίνης πρέπει να προηγηθεί σοβάτισμα.
  • Οι μαραμαροποδιές να έχουν τοποθετηθεί και να προεξέχουν από την τελική επιφάνεια της εξωτερικής θερμομόνωσης.
  • Οι ψευτόκασες (αν χρησιμοποιηθούν) να έχουν τοποθετηθεί.
  • Να έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις στις όψεις. 
  • Οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή της στέγης ή τη στεγάνωση του δώματος.
  • Να έχουν γίνει οι τσιμεντοκονίες στα μπαλκόνια και η στεγάνωση από την ανιούσα υγρασία.

Σε υπάρχουσες κατασκευές πρέπει:

  • Να γίνει έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, σχετικά επίπεδο και χωρίς σαθρά τμήματα.  Σε περίπτωση που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις της επιπεδότητας που δεν μπορούν να καλυφθούν με πολυστερίνη πρέπει να προηγηθεί σοβάτισμα.
  • Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής των σαθρών σημείων του υποστρώματος.
  • Έλεγχος και επιδιόρθωση των περασιών με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία της κατασκευής (αλουμίνια, παράθυρα, μαρμαροποδιές).
  • Να μεταφερθούν τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά στο επίπεδο της νέας τελικής επιφάνειας που θα δημιουργηθεί μετά την τοποθέτηση του συστήματος VITEXTHERM.

*  Για την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προβλημάτων στην εξωτερική όψη από την προσθήκη της εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για να βρεθεί η βέλτιστη τεχνο-οικονομικά λύση.

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 50C και μεγαλύτερες από 350C.

Σε περίπτωση διαβροχής της επιφάνειας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών πρέπει να στεγνώσει πλήρως το υπόστρωμα πριν τη συνέχιση των εργασιών.